Shizuoka Sales Office

Shizuoka Sales Office

Shizuoka Mitsubishi Bldg. 4F, 8 Miyukicho, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
Prefecture 420-0857
Tel: 054-205-7107 Fax: 054-205-7139