Tohoku Branch

Tohoku Branch

Jozenji Park Bldg. 6F, 2-14-18 Kokubuncho, Aoba-ku,
Sendai-shi, Miyagi Prefecture 980-0803
Tel: 022-266-5561 Fax: 022-268-6917